ICT-integratie in het basisonderwijs


contractwerk

Aan de slag met contractwerk...

Bij contractwerk leggen we voor elk kind een activiteitenpakket voor een bepaalde periode formeel vast. Hij/zij werkt zijn/haar contract af binnen een bepaalde periode waarbij hij/zij relatief zelfstandig mag beslissen over de duur en de volgorde van de activiteiten.
Contractwerk is een organisatievorm die binnen het hoekenwerk kan geïntegreerd worden (in het contract staat dan welke hoeken moeten of mogen afgewerkt worden) of als didactische werkvorm op zich.

Een collega uit het zesde leerjaar stelde voor zichzelf volgende tekst op. We geven het jullie als bedenking mee:

A. Algemene doelen bij contractwerk

- de leerlingen kunnen zelfstandig werken: zelfstandig de opdrachten/opgaven lezen, de opdrachten afwerken en indien nodig, zelf de nodige hulpmiddelen aanwenden die in de klas aanwezig zijn.
- de leerlingen kunnen bij partneropdrachten samenwerken en daarbij regelmatig een andere partner kiezen.
- de leerlingen kunnen bij groepswerk samenwerken en hierbij rekening houden met elkaars verschillen (tempo, kennis, vaardigheden, mening)
- de leerlingen kunnen tijdens het contractwerk rustig werken zonder anderen te storen.
- de leerlingen zien in dat ze best beginnen met de -in hun ogen - minder fijne opdrachten.
- de leerlingen kunnen zelfstandig een tijdindeling opmaken en bewaken.
- de leerlingen kunnen hun opdrachten zelfstandig corrigeren met behulp van correctiesleutels.
- de leerlingen kunnen reflecteren over hun aanpak, voor tijdens en na het beëindigen van het contract.
- de leerlingen zijn bereid om in groep zichzelf te evalueren betreffende het eindresultaat van het beëindigde contract.

B. Planning contractwerk

Er zijn vaste momenten voorzien voor contractwerk. Leerlingen mogen verderwerken aan het contract indien ze tijdens de reguliere lesmomenten klaar zijn met een opdracht - een zogenaamd vrij moment -.

C. Werkwijze

Er wordt gewerkt met een meerdere-weken-contract.
Elk contract bevat een 7 à 8-tal verplichte opdrachten (MOET-taken) en een kleinere keuze in vrije opdrachten (MAG-taken). Deze opdrachten zijn uniform voor de hele klas.
Er is ook een ruimte voorzien voor "taken voor mij alleen". Hier staan de opdrachten op maat van de leerling zelf.

Werkbladen met een bijhorend voorblad, dat verwijst naar de opdracht op het contract, liggen in een bakje. Elk formulier draagt reeds het klasnummer van de leerlingen. De contractbundels komen in de individuele brievenbussen van de leerlingen. De leerkracht kan op deze wijze de contracten inkijken en op de hoogte blijven van de vorderingen.

De meeste werkbladen worden door de leerlingen zelf gecorrigeerd aan de hand van een correctiesleutel, wanneer de opdracht volledig af is. Eventuele fouten worden met groen verbeterd. De werkbladen die door de leerkracht gecontroleerd worden, zijn met 'rood' verbeterd. Zo kan het zijn dat er op één werkblad zowel groen als rood voorkomt indien een leerling niet alle fouten aangeduid heeft.. 

D. Inhouden

Het contract bevat verschillende opdrachten die nauw aansluiten bij de leerstof.

- Taal: er zit steeds een werkblad schrijven (spelling) in het contract. (o.a. werkwoordvormen oefenen)
- Frans: er is regelmatig een werkblad uit "La Chouette" (publicatie). Hierin staan leuke oefeningen met (soms) woorden die de leerlingen nog niet geleerd hebben. Ze zijn dan verplicht om het vertalend woordenboek te raadplegen.
- WO: er zijn steeds opdrachten in verband met de actualiteit. Vaak moeten ze de antwoorden zoeken met behulp van ICT (internet). Zodoende komt ICT hier geïntegreerd aan bod.
- Wiskunde: eventueel een extra werkblad, als extra inoefening van de leerstof, of oefeningen van de schoolwebsite. Er zijn ook steeds opdrachten uit het werkboekje. Leerlingen die bepaalde opdrachten nog niet afhadden tijdens de les wiskunde kunnen hieraan verder werken.

E. En de leerkracht?

De leerkracht is tijdens de contract-momenten steeds ter beschikking van de leerlingen, als een coach, een leerprocesbegeleider, en biedt ondersteuning en bijsturing waar nodig.

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |